top of page

Konfidencialitātes politika 

 

Šī konfidencialitātes politika attiecās uz visu personu datiem, kuri apmeklē kolibri-studija.lv web lapu. Šī konfidencialitātes politikā definētie principi datu vākšanai, apstrādei un glabāšanai atbilst Eiropas parlamenta un padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk Regula), kā arī citiem Eiropas un lokāliem tiesību aktiem, kas regulē personu datu apstrādes jautājumus.  

Šajā konfidencialitātes politikā tiek izmantotas šādas definīcijas un terminoloģija:

  • Operators: kolibri-studija.lv web lapas pārvaldnieks SIA Bērnu celiņš, Reģ.nr.40103531361

  • Web lapas: kolibri-studija.lv

  • Lietotājs: kolibri-studija.lv web lapas apmeklētājs.

1.     Operators veic personu datu apstrādi balstoties uz šādiem tiesiskiem pamatiem: 

1.1.  Lietotāju piekrišana savu personas datu apstrādei nolūkos, kas ir aprakstīti 2.punktā. 

1.2. Datu apstrāde ir nepieciešama Web lapas lietošanai.  

1.3. Datu apstrāde ir nepieciešama, lai Operators varētu izpildīt savas juridiskas saistības. 

1.4. Datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu Lietotāja un citu personu intereses, kā arī nodrošinātu sabiedrības interesēs, ievērojot trešo pušu leģitīmas intereses. 

 

2.     Lietotāju dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu komunikācijai ar Operatoru. Personu dati netiek vākti citiem nolūkiem.  

3.     Operators nevāc sensitīvus personas datus.  

 

4.     Veicot reģistrāciju un Lietotāja profila izveidi, tiek vākti šādi personas dati: Vārds, Telefona numurs, E-pasta adrese. 

5.     Web lapa izmanto obligātās, sesijas un analītiskās sīkdatnes ar nolūku: 

5.1.  Nodrošināt Web lapas drošību. 

5.2. Lietotāja valodas noteikšanai. 

5.3. Mārketinga ziņojumu piegādei. 

5.4. Mārketinga kampaņu rezultātu analīzei. 

6.     Lietotāju datu glabāšana

6.1.  Operators uzglabā Lietotāju personas datus ne ilgāk par 1 gadu. 

​6.2. Lietotāja dati var tikt dzēsti nekavējoties pēc paša lietotāja pieprasījuma saskaņā ar p.9.2. 

​6.3. Apstrādājot un uzglabājot personas datus, Operators izmanto labākas tehnoloģijas un risinājumus, sadarbojoties ar drošiem partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu personas datu drošību saskaņā ar Regulu un citu reglamentējošo aktu prasībām. 

6.4. Personas dati tiek glabāti atbilstoši Regulai un citu reglamentējošo aktu prasībām. 

6.5. Lietotāju dati tiek uzglabāti, izmantojot tehnoloģiskus risinājumus un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu Lietotāja datu drošību un konfidencialitāti.  

7.     Datu pieejamība trešajām personām 

7.1.   Personu dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, kad pieprasījums nāk no tiesībsargājošām iestādēm saskaņā ar attiecīgiem likumdošanas aktiem. 

7.2.  5. punkta minēto aktivitāšu ietvaros Lietotāja neidentificētie dati tiek nodoti Google Analytics un līdzīgiem servisiem, lai analizētu web lapas apmeklējumu plūsmu, kā arī Google, Facebook,  Instagram un citiem līdzīgiem servisiem mārketinga ziņojumu piegādei.  

7.3.  Lietotāju dati netiks nosūtīti ārpus ES.  

8.     Lietotāja tiesības 

8.1.  Uzsākot Web lapas lietošanu un speciālā laukā nepārprotami atzīmējot, ka ir izlasījis šo konfidencialitātes politiku, Lietotājs apliecina savu piekrišanu tai. Pretējā gadījumā, Lietotājs apņemas neapmeklēt Web lapu.  

8.2.  Lietotājam ir tiesības piekļūt saviem datiem un labot tos.

8.3.  Lietotājam ir tiesības pieprasīt un saņemt savu datu elektronisko kopiju. Operators to izpildīs 1 nedēļas laikā.  

8.4.  Lietotājam ir tiesības pieprasīt dzēst viņa datus. Operators to izpildīs 1 nedēļas laikā. 

8.5.  Lietotājam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu sīkdatnes uzglabāšanai, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot sīkdatnes. 

8.6.  Operators ir tiesīgs mainīt šo konfidencialitātes politiku jebkurā laikā saistībā ar izmaiņām savā biznesā, kā arī sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos. Lietotājs ir atbildīgs par konfidencialitātes politikas regulāru pārbaudi. 

 

9.      Ziņojumi  

9.1.   Operators var nosūtīt Lietotājam ziņojumu, balstoties uz savām leģitīmajām interesēm.

9.2.  Lietotāja un Operatora komunikācijai saistībā ar šo konfidencialitātes politiku un tai skaitā informatīvo paziņojumu nodošana, pieprasījumu piekļuvei personu datiem vai datu dzēšanai, sūdzību pieteikšana, kā arī citiem gadījumiem jāizmanto Operatora atbalsta e-pastu, kas ir norādīts Web lapā sadaļā kontakti. 

bottom of page